Terms Of Use

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) uyarınca, cubbem.com(Cübbem) tarafından Üyelerin kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Bu kişisel veriler Üyelik avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Kullanım Koşullarını ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul etmekle, cubbem.com ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü taraflarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Kişisel veriler Site’ye Üye olunması ve profil oluşturulması sırasında yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kullanıcılar ve Üyeler Site’yi kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında anlatıldığı gibi,cubbem.com(Cübbem) tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Üyelere ilişkin bilgiler tamamen Üyelerin özgür iradeleri ile cubbem.com(Cübbem)’a sağlanmaktadır. Üyeler bu kişisel bilgileri cubbem.com(Cübbem)’a verip vermemekte serbesttirler. Üyeler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir. Kullanıcı veya Üyelerin bilgilerini cubbem.com(Cübbem)’a sunma veya bu bilgilerin Site’de gösterilmesi ya da bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında ve Kullanıcı Koşulları hükümlerinde izin verildiği şekilde kullanılması ile ilgili şüpheleri varsa, Kullanıcı ve/veya Üye olmamalı, Site’yi ziyaret etmemeleri, uygulamaları veya Hizmetleri kullanmamalıdırlar, Üye iseler üyeliklerini sona erdirmelidirler.

Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR İşbu sözleşme, cubbem.com( Cübbem) ile üye olan kişi (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye olunması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.Üye olarak bu sözleşme kabul edilmiş sayılır. 2. TANIMLAR Site: www.cubbem.com adresinde yayın yapan internet sitesi. Üye: www.cubbem.com adresinde yer alan ‘kullanıcı hesabı oluştur’ veya ‘Facebook ile oturum aç’ şeklinde ifadelere tıklayarak hesap oluşturanı ifade eder. Bağlan: Üyeler arasında iletişim kurulması için kişilerin arama filtresi kullanılarak birbirlerini bulabildikleri yerdir Nabız: Üye veya üye olmayanların okumaları veya izlemeleri veya dinlemeleri için yayınlanan içeriklerin bulunduğu yerdir. Üyeler bu alanda içeriklerini onay sonrasında yayınlayabilirler. Etkinlikler:Hukuk ile alakalı etkinliklerin bilgilerinin paylaşıldığı yeri ifade eder. Etkinlikleri herkes görebilir. Forum:Üyelerin konu başlığı açabildikleri,bu başlıkların içerisinde yorum yapabildikleri,başlıkların içerisinde alt başlıklar açabildikleri,yeni bir konu yayınlayabildikleri,soru sorabildikleri,sorulmuş soruları cevaplayabildikleri,içerik yazabildikleri,bilgi paylaşımı yapabildikleri ve forum konseptine uygun kullanabildikleri alandır.Üye olmayanlar da forumda yazılanları görebilir. Gruplar : Birden çok üyenin bir konu başlığı altında bir araya geldiği yerdir. Üye profili: www.cubbem.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Genel Bilgiler,şehir, Üniversite, ünvan ,telefon,mail, gibi bilgiler ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraflardan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel interaktif alandır. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu, Site’de ve uygulama ve indirme ve satın alma platformları üzerinden alınan cubbem.com(Cübbem) uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site ve uygulamalar içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin cubbem.com(Cübbem) tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Üye, üyeliği süresince, cubbem.com‘un hizmetlerinden faydalanırken ve Site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’ye ve Site’de sunulan servislere üye olabilmek için 13 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Site’de bulunan Üye Bilgilerini doldurmak (Facebook ile üye olunması süreci otomatiktir) gerekmektedir. cubbem.com(Cübbem), yapacağı değerlendirme sonucu üyeyi üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini iptal etme hakkına da sahiptir. İşbu Üye Sözleşmesi’ni onaylamak ile Üye, 13 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 13 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyenin hazırlamış olduğu profilinde şu hususlara dikkat etmek zorundadır : 1) Profiller gerçek bilgileri içermek zorundadır. cubbem.com(Cübbem) bunun doğruluğunu tespit etmek zorunda değildir. Bu hususta üye bizzat kendisi sorumludur. Cubbem.com(Cübbem) herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 2. Profilinde kullanılan fotoğraf,video,yazı,bilgi vs ‘nin telif haklarından üye bizzat kendisi sorumludur. 3)Üye profilinde hakaret içeren, seksist ya da ırkçı ifadeler kullanılamaz. Profil sayfaları bütün üyelerimize açıktır. 4)Üye profillerinde dini,siyasi vb. paylaşım yapılması yasaktır. Cubbem.com bunun denetimini yapmak zorunda değildir. Sorumluluk bizzat üyenin kendisine aittir. 5) Profillerde bür başkasına zarar verecek paylaşım yapılması, bilgi bulundurulması vb durumlar ve yaklaşımlar yasaktır. Sorumluluk üyeye aittir. 6) Profiller suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasalara aykırı bilgi ve içerik içeremez. 7)Üye bir başkasına yönelik davranışlarından ,mesajlarından,paylaşımlarından,etiketlemelerinden vb durumlarından bizzat kendisi sorumludur. Cubbem.com (Cübbem) sorumlu değildir. 8)Üye profili bir kuruma veya gerçek kişiye zarar verecek bilgi(doğru veya yanlış) içeremez.Üye bu durumlardan bizzat kendisi sorumludur. Cubbem.com bu gibi durumlardan sorumlu değildir ve denetleme zorunluluğu yoktur. 9)Üyeler yasalara aykırı davranamazlar .Tüm eylemlerinden üye bizzat kendisi sorumludur. Cubbem.com sorumluluk kabul etmez. Cubbem.com(Cübbem)üye olurken Üye’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda cubbem.com(Cübbem) üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Cubbem.com(Cübbem) verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan cubbem.com(Cübbem) sorumlu değildir. 4.5. Üye, cubbem.com(Cübbem)’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari/genel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple cubbem.com(Cübbem)’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.6. Üyelerin, site aracılığıyla cubbem.com(Cübbem) tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan cubbem.com(Cübbem)’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. 4.7. Üyenin cubbem.com(Cübbem)’a üye olurken seçmiş olduğu kullanıcı adı üyeye özeldir ve başka bir üye tarafından kullanılamaz. Üyenin kullanmak istediği kullanıcı adının başka bir üye tarafından kullanılması durumunda üyeden başka bir kullanıcı seçmesi istenecektir. Üyelik sırasında alınan kullanıcı adı sonradan değiştirilemez. Üye, kullanıcı adını ve şifresini korumak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda cubbem.com(Cübbem) hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. cubbem.com(Cübbem) üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz. 4.9. Üye profili bilgilerinin gizliliği üyenin tercihinine bırakılmıştır .(cep telefonu, üniversite,ünvan vb.) Bu bilgiler üyenin sorumluluğundadır. cubbem.com(Cübbem)’un üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler tüm üyeler.herkes,sadece ben ve arkadaşlar şeklinde gizlilik ayarlarına sahiptir. Bu sebeple ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan cubbem.com(Cübbem) sorumlu olmayacaktır. Üyeler, cubbem.com(Cübbem)’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı cubbem.com(Cübbem) doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.Bundan kaynaklı hatalarda cubbem.com(Cübbem) sorumlu değildir. Üyeler uymak zorunda oldukları hukuk kurallarına uygun hareket etmek zorundadır( avukatlıkta reklam yasağı vb)Bu hususta sorumluluk üyelere aittir. Cubbem.com(Cübbem) sorumluluk kabul etmez. Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar ile ilgili olarak cubbem.com(Cübbem) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sebeple cubbem.com(Cübbem)’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır. Üye, başka bir üyenin veya üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, kopyalayamaz,postalayamaz ya da iletemez.Böyle bir durumda cubbem.com(Cübbem)’un hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, cubbem.com(Cübbem)’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır. Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda cubbem.com(Cübbem)’un hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, cubbem.com(Cübbem)’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar içeren veya diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme içeren mesajlar gönderemez, postalayamaz veya iletemez; diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz; bu amaçla üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kuramaz; “junk e-posta” gönderemez. Bu tür mesajlar üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Bu kapsamda bir yetki dışı kullanım durumunun tespit edilmesi durumunda cubbem.com(Cübbem) hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Her üye, cubbem.com(Cübbem)’da bulunan resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, veritabanlarının, katalogların ve listelerin tüm haklarının saklı olduğunu kabul ve beyan eder. Üye hakları saklı bulunan bu materyalleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla cubbem.com(Cübbem) ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı cubbem.com(Cübbem) doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye, istediği zaman Ayarlar bölümünde bulunan ‘Hesabı Sil’ linkine tıklayarak üyeliğini iptal ettirebilir. Site üyeliği bireysel bir üyelik olup, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik olarak kullanılamaz, üçüncü şahıslara devredilemez, ödünç verilemez. Bu durumun tespiti halinde Üye’nin üyeliği iptal edilir. Üyeliğin iptal edilmesi veya edilmemesi nedeniyle doğacak sonuçlardan cubbem.com(Cübbem) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye bizzat kendisi sorumludur. Üye yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi paylaşamaz,yazamaz , iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda cubbem.com(Cübbem)’un hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, cubbem.com(Cübbem)’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır. 5-Cubbem.com(Cübbem)’in HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ cubbem.com(Cübbem), sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. cubbem.com(Cübbem) bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, cubbem.com(Cübbem)’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. cubbem.com(Cübbem) tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat cubbem.com(Cübbem) tarafından yapabilir. cubbem.com(Cübbem) tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir. Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında cubbem.com(Cübbem)’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. cubbem.com(Cübbem), sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; cubbem.com(Cübbem) bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye cubbem.com(Cübbem)’a yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle cubbem.com(Cübbem)’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üyeler ile Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan cubbem.com(Cübbem) sorumlu tutulamaz. Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal cubbem.com(Cübbem)’un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir. 6-SINIRLI SORUMLULUK cubbem.com(Cübbem), üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. 7-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Üye, cubbem.com(Cübbem)’a üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü websitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde cubbem.com(Cübbem)’a tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, cubbem.com(Cübbem)’a üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Cübbem tarafından kullanılmasına onay vermektedir. Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle cubbem.com(Cübbem)’un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır)cubbem.com(Cübbem)‘a aittir. Üyeler, cubbem.com(Cübbem) hizmetlerini ve cubbem.com(Cübbem)’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının cubbem.com(Cübbem)’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı cubbem.com(Cübbem)’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, cubbem.com(Cübbem)’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Cubbem.com(Cübbem) telif haklarına tabi çalışmaları, cubbem.com(Cübbem) ticari markaları, cubbem.com(Cübbem) ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. 8-MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, cubbem.com(Cübbem) işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, cubbem.com(Cübbem) için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için cubbem.com(Cübbem)’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve cubbem.com(Cübbem) ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 9-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10-SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye (ayrılıncaya)kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. cubbem.com(Cübbem), üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle cubbem.com(Cübbem)’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.